Skip to content
Introfoto

Handreiking brandveiligheid

Terug naar de overzichtspagina

 

 

Handreiking brandveiligheid vakantieparken ontwikkeld

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en programma Vitale Vakantieparken (VVP) hebben een ‘Handreiking brandveiligheid vakantieparken’ laten ontwikkelen door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). De handreiking geeft een totaaloverzicht van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid van vakantieparken. Ook staan er tips en adviezen in de handreiking om de brandveiligheid te verbeteren.

Brandveiligheidsvoorschriften voor vakantieparken zijn geregeld in allerlei verschillende wetten, besluiten en (lokale) verordeningen. Hiervoor is een handreiking nodig. De handreiking biedt overzicht en voorkomt versnippering van kennis. In de handreiking is uitgegaan van de invoering van de Omgevingswet en bijbehorende besluiten. De handreiking is primair geschreven voor gemeenten, maar de inhoud is ook relevant voor eigenaren/exploitanten van vakantieparken en campings en veiligheidsregio’s, waaronder de brandweer.

Praktijkonderwerpen

In de handreiking is een aantal belangrijke praktijkonderwerpen uitgewerkt. Denk aan brandscenario’s (waaronder natuurbranden) op vakantieparken, ontruiming en evacuatie, inzet hulpdiensten en de energietransitie.

Inzicht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De handreiking geeft inzicht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van betrokken partijen. De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid op het park ligt primair bij de eigenaar/exploitant van het vakantiepark. Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin een park gelegen is, zijn het bevoegd gezag om toezicht te houden op de brandveiligheid van een vakantiepark en in het uiterste geval handhavend op te treden. Gemeenten kunnen zich voor brandveiligheidsvraagstukken door de veiligheidsregio/brandweer laten adviseren. Ook kunnen gemeenten het toezicht op de brandveiligheid door hen laten uitvoeren. Uiteraard hebben ook de gasten verantwoordelijkheid voor ‘brandveilig gedrag’. Recreatieondernemers kunnen dit stimuleren door voorlichting te geven, bijvoorbeeld door flyers van de brandweer te overhandigen, informatie o te nemen in de parkinformatie en het parkreglement en door gasten te informeren wanneer een verhoogde fase (fase 2) van Natuurbrandrisico in werking treedt en wat dit betekent voor het vakantiepark. Ook het houden van ontruimingsoefeningen met personeel en gasten draagt bij aan de bewustwording en het handelingsperspectief.

Tot slot

VNOG, VGGM en VVP hebben het initiatief genomen om het een en ander rond het onderwerp brandveiligheid op en rond vakantieparken duidelijk te krijgen. De verdere uitwerking ligt bij de gemeenten en haar partners. De ‘handreiking brandveiligheid vakantieparken’ kan daarbij als hulpmiddel gebruikt worden.
 

Download hier de handreiking

 

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.