Skip to content
Introfoto

Transformatie en herstructurering

Het hoofddoel van het programma Vitale Vakantieparken: het aanbod aan vakantieparken op de Veluwe behouden en versterken. Dat doen we vooral door kwaliteitsverbetering, maar ook door herstructurering van het aanbod: het samenvoegen, herverkavelen, uitbreiden en ruimtelijk optimaliseren van parken. Op sommige plekken is er namelijk geen realistisch perspectief op een goede exploitatie als vakantiepark. De beste oplossing is dan een nieuwe bestemming, zoals natuur, zorg, permanent of tijdelijk wonen.

De gemeenten voeren dit proces van oude naar nieuwe bestemming uit en nemen daarover de beleidsmatige besluiten. Het programma Vitale Vakantieparken werkt samen met gemeenten en andere partijen aan regionale afspraken en concrete uitvoeringsinstrumenten om dit proces te optimaliseren.

Transformatie

De komende tien tot vijftien jaar moeten op de Veluwe zo’n honderd van in totaal bijna vijfhonderd plekken met bestemming verblijfsrecreatie een toekomstbestendige nieuwe bestemming krijgen. Dit is een schatting, want exacte aantallen zijn moeilijk te geven. Ook is nog niet duidelijk waar en wanneer dit gaat spelen. Via de ‘één park, één plan’-benadering komt hierover duidelijkheid. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de individuele gemeenten, de eigenaren en ondernemers.

Rol Vitale Vakantieparken

Het programma Vitale Vakantieparken werkt aan concrete uitvoeringsinstrumenten om dit proces te begeleiden en op lokaal niveau de uitvoering te ondersteunen. Belangrijke onderwerpen waarmee we bezig zijn:

  • uitponding
  • verevening
  • eigenarenverenigingen
  • de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV).

Uitponding

Veel van de problemen waar we op de vakantieparken tegenaan lopen komen door uitponding: het verkopen of opknippen van kavels in kleinere eenheden zonder dat er garanties zijn voor goed beheer. Gemeenten hebben in het publiekrecht weinig middelen om dit te reguleren. Op initiatief van het programma Vitale Vakantieparken is in de Regio Deal Veluwe het project Agenda wet- en regelgeving gestart. Daarin onderzoeken we of het mogelijk is te komen tot wet- en regelgeving om dit alsnog te reguleren. Dat betekent soms situaties toestaan, soms verbieden en handhaven en soms aanvullende voorwaarden stellen aan de kopende partij.

Verevening

De bestemmingswijziging van recreatie naar wonen heeft in bijna alle gevallen een aanzienlijke waardestijging tot gevolg. Een deel daarvan kan gebruikt worden om de noodzakelijke investeringen mee te bekostigen. Vaak is de waardestijging (veel) hoger dan die benodigde investeringen. Er is iets voor te zeggen om de waardestijging niet alleen ten gunste te laten komen aan de particuliere eigenaar, maar ook aan maatschappelijke (collectieve) doelen. Dit kan ook speculatie voorkomen.

Het idee is de overwaarde, of een deel ervan, in een gemeentelijk fonds te laten storten. Hieruit kunnen dan maatregelen bekostigd worden die de recreatieve en ruimtelijke kwaliteit in de omgeving vergroten. Binnen de bestaande juridische kaders is dit lastig te regelen.

In het project Agenda wet- en regelgeving worden al deze vraagstukken grondig onderzocht. Er vindt een inventarisatie plaats van de huidige wet- en regelgeving. Vervolgens zullen we bekijken wat aanpassing behoeft.

Ondersteunen Eigenaarsverenigingen

Eigenaarsverenigingen op vakantieparken zijn ‘gewone’ verenigingen. Ze hebben een andere status dan de Verenigingen van Eigenaren van het appartementsrecht (VvE’s). VvE’s kennen een verplicht lidmaatschap en een verplichting tot collectief onderhoud en reserveringen daarvoor en Eigenaarsverenigingen niet. Op veel uitgeponde parken ontbreekt een goed functionerende eigenarenvereniging die toeziet op collectief beheer, onderhoud en investeringen. Dit is een van de oorzaken van de sterke achteruitgang in kwaliteit. Het programma Vitale Vakantieparken werkt aan de ondersteuning van deze eigenarenverenigingen, zodat zij een volwaardige rol kunnen spelen bij het beheer van de parken. Lees meer over de ondersteuning van eigenarenverenigingen.

Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken

De Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV) is een bijzonder instrument dat vanuit het programma is ontwikkeld. De OMVV is een besloten vennootschap met de provincie Gelderland en tien bij Vitale Vakantieparken aangesloten gemeenten als aandeelhouders. De OMVV kan een rol spelen op plekken waar de noodzakelijke ontwikkelingen niet van de grond komen. Onder meer door parken op te kopen, te participeren in revitalisering of door leningen te verstrekken. Lees meer over de OMVV.

Blijf op de hoogte. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.
Bekijk ons nieuwsbrievenarchief.